Vristulven – en vacker, trolsk insjö

Om sjön

Vristulven är en näringsfattig, trolsk skogssjö med gott om öar, holmar och vikar som bäst upplevs i kanot eller på skridskor. Stränderna är mestadels steniga och klippiga.

Vristulven har ett rikt fågelliv med häckande fiskgjuse, häger, lärkfalk och storlom. Vissa holmar är därför avsatta som fågelskyddsområde under häckningssäsong.

Sjön kalkas och ett naturligt flodkräftbestånd finns fortfarande kvar.

Sjön nås enklast via Böja. På östra sidan finns parkering, badplats och kiosk, där du kan köpa fiskekort.

Meybobadet ligger vid sjön Vristulven cirka 25 kilometer norr om Skövde.
Service: Kiosk, WC, omklädningsrum, badbrygga, separat dykbrygga, lekplats, grillstad, solskydd för barnvagnar.
Toaletterna är öppen under badsäsong, juni-aug

(källa: Skövde Kommun)

Badplats, Svartvik.
En fin naturbadplats med liten
barnvänlig strand och grillplatser.
Hundbadplats där vägen slutar.

(källa: Lugnåsberget)

 

 

Namnet Vristulven är en sammansättning av ordet Vrist- som betyder “krökning, vridning” och ordet -ulven som betyder “vargen” betydelsen blir därför “Den krökta sjön där vargarna hållet till”. Lämpligt nog finns en mycket välbevarad fångstgrop för varg någon km från sjön i nordväst.

Vristulven har förmodligen i historisk tid varit av betydelse för befolkningens försörjning. Därom vittnar rester av boplatser och röjningar i skogarna runt sjön. I orostider sökte folk skydd i På en klippa vid sjön finns resterna av en
fornborg, Tränborgen. Den användes som tillflyktsort för bygdens folk i orostider. Belägen vid Svartvik i sjöns västra del.

Rövarnästet Tjuvugnen, en liten grotta under ett stort flyttblock. Enligt sägnen har rövare haft sitt gömställe här i forna tider

Fynd från stenåldern har gjorts vid Viksnäsmossen.
I slutet av 1800-talet sänktes sjön med nästan 2 meter, efter en tvist mellan kvarnägarna nedströms i Svartån. Under 1920-talet fanns ett tvåramigt sågverk intill det gamla heideridarebostället Sjöberga. Även vid kronojägarebostället Sjötorp i sjöns norra del, var det under en kortare tid ett mindre sågverk.

Fågelskydd

I de norra delarna av sjön finns några fågelskyddsområden. Tillträde till dessa är förbjuden under tiden 1/4 till 1/8. under denna tid bör landstigning också undvikas på övriga öar med hänvisning till det rika fågellivet. FVOF svarar för tillsyn och bevakning av fågelskyddsområdena.

Hastighetsbegränsning

I hela sjön råder hastighetsbegränsning enligt Länsstyrelsens beslut. Högsta tillåtna hastighet är 5 knop. Enligt samma beslut råder förbud mot motorbåtstrafik vid badplatsen Sandlandet.

Allmänt

Fiskevårdsområdet FVOF, omfattar sjön Vristulven i Skövde och Mariestads kommuner. (X=649514 Y=137757) Tillhör 141-Sjöråsåns vattensytem.

  • Total yta avrinningsområde 1046 ha
  • Total sjöyta 417 ha
  • Medeldjup 4.8 m
  • Max djup 15.5 m
  • Omsättningstid 7.4 år
  • Höjd över havet 111.0 m

Fiske

Fiskekort krävs och kan köpas via Vrisulven Fiskevårdsområde och kan fås via SMS

Vid provfiske har följande fisk fångats

Abborre, Braxen Gärs, Gädda, Löja, Mört, Sarv o Sutare

Vatten och vattenvård

Vristulven är utsatt för försurning.Av den anledningen har FVOF sedan 1982 utfört kalkningar i tillrinnande bäckar (se karta) .Kalkning har också utförts i strandområdena. Dagens pH-värden ligger runt 6.5. FVOF har sedan 1976 utfört kontinuerliga vatten och sedimentsanalyser.

Geologi

Vristulven är belägen i det stora skogsområdet Klyftamon. Berggrunden består till stor del av gnejsarter. Endast i den norra delen påverkas sjön av Lugnåsbergets sedimenterade bergarter. På sjöns botten finns tre stycken nord-sydgående moränåsar.

Vegetation

Sjön omges av barr och blandskogsom- råden. I norra delen finns ett par större mossområden. På grund av att sjön relativt näringsfattig förekommer inga större bladvassområden. Vattenvegetationen består av rörväxter(Calamagrostis), notblomster (Lobelia) ,Braxengräs (Isoetes) Vattenslinga (Myriophyllum) , nate (Potamogetpn) ,m.fl.

Bebyggelse

Vristulven har liten påverkan av permanent boende, jordbruk, och industri. vid Sjöberga, Sjöhagen och Århult finns fritidsbebyggelse. I norra änden av Gristorpaviken ligger den gamla byn Dyrenäs som bär en ålderdomlig prägel.

(Källa:  Vristulven Fiskvårdsförening)

 

 

 

Vristulven är delvis ett naturreservat

Mariestads och Skövde kommuner i Västergötland.

Reservatet ligger norr om Timmersdala samhälle, söder om Mariestad och är skyddat sedan 2013. Det omfattar 298 hektar. Sjön Vristulven är en grund skogssjö med svagt humusfärgat vatten

Området består av sjön Vristulvens norra och västra delar och intilliggande skogs- och våtmarker. Inom reservatet finns flera öar, skär och vikar. Gammelskog med gran och tall finns på öarna och väster om sjön. Numera ingår Lindbergs domänreservat och där finns höga naturvärden med gammal barrskog. Där finns ett stort inslag av död ved och grova högvuxna tallar. Där har man funnit grön sköldmossa och vedtrappmossa.

I norr vid Sjötorp gränsar reservatet mot det gamla kulturlandskapet Sjötorp, vars beteshagar går ända ner till sjön. Längst i norr kring Dyrenäs är de gamla kulturmarkerna nu bevuxna med lövsumpskog och med vassar ut i sjön. Söder om Dyrenäs finns en mosse, Slättemossen, som kan betecknas somen svagt välvd men välutvecklad högmosse. I naturreservatet förekommer fiskgjuse och storlom. I de norra delarna av sjön finns några fågelskyddsområden. Tillträde till dessa är förbjuden under tiden 1/4 till 1/8.

En stigs går längs med stora delar av sjöns västra strand. Intill vägen mot Stora Vadön leder en trätrappa med räcke upp till toppen av fornborgen Tränborgen.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

(källa: Wikipedia)